مـقـدّ مــه

         در آستانه ظهور، آسمان و زمين علائم خود را آشكار مي كنند. مسخ ها و قذ ف ها و خسف هاي گوناگون ، زميني اند

و ندا هاي گوناگون, آسماني و البته نداي شيطان از زمين .

به دست آورد ن اوّ لين سر نخ در سلسله حوادث بسيار مهم است. در كتاب هاي سيماي حضرت مهدي (عليه السـّـلام) در قرآن و روزگار رهايي و مهدي منتظر[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] وكتاب شريف  غيبت نعماني و الـبـيـعـة لـلـّه وعصرظهور وغيره مي توان سر نخ هايي پيدا كرد و بعد از ليست كرد ن سلسله ها ، حوادث مشترك را پيدا كرد. در كتاب سيماي حضرت مهدي (عليه السّـلام) در قرآن ، سلسله حوادث بدين صورت آمده است :

1- اختلاف فرزندان فلان 2- مناديي كه از سوي آسمان ندا كند  3- صداي فتح از جانب دمشق 4- خسف جابيه  5- فرو ريختن بخشي از سمت راست مسجد دمشق  6- شورش گروهي از ترك ها  7- آشفته شد ن اوضاع روم 8- فرود آمد ن برادران ترك در جزيره ( در شمال سوريه)9- منزل گرفتن روم در رمله (درفلسطين) .

اي جابر پس آن همان سال است كه اختلاف بسياري در هر زمين از ناحيه مغرب [ياغرب] پديد خواهد آمد و نخستين سرزميني كه خراب مي شود شام است.در آن هنگام بر سه پرچم اختلاف خواهند نمود. پرچمي سرخ وسفيد و پرچمي سياه و سفيد و پرچم سفياني .

سلسله حوادث را مي توان به سه بخش تقسيم كرد . قسمتي از احاديث و روايات، سلسله هاي حوادث را تا خرو ج سفياني بيان مي كنند و قسمت ديگر، سلسله حوادث را تا بانگ ونداي آسماني و قسمت سوم، سلسله هاي حوادث را تا  ظهور حضرت مهدي[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف]بطوركلـّي بيان مي كنند.

سلسله هاي حوادث( قسمت اوّ ل)

در صنعاي يمن كاسر عينه (شكنند ه چشمش)

سفياني

قيام مصري

هجوم اهل غرب

به مصر

سفياني

عوف سلمي

درسوريه يا عراق

شعيب بن صالح

سفياني

شيصباني در عراق

سفياني

اختلاف بني فلان

سفياني

اختلاف و در گيري شد يد

بين حاكمان عرب و عجم

سفياني

خروج مغربي

خسفي در سمت غربي مسجد دمشق

زلزله دمشق

خسف جابيه

سفياني

ورود سپاه بربر

با پرچم زرد به مصر

ورود اهل مغرب

به مصر

سفياني

در گيري دو لشكر

هلاكت صد هزار نفري شاميان بر

اثر زلزله

ورود پرچم هاي زرد

به شام

خسف خرشنا در سوريه

سفياني

پيشامدي در قرقـيـسـيا

براي بني عباس و مروانيان

سفياني

 

سلسله هاي حوادث (قسمت دوم)

صاعقه ها

باد زرد

باد مداوم

نداي آسماني

اختلاف

اهل شرق

اختلاف

اهل غرب

اختلاف

اهل قبله

نداي آسماني

زلزله هاي فراوان و سرماي زياد

نداي آسماني

پيدا شد ن صورتي در ماه رجب

و نزديك آن +  د ستي آشكار

نداي آسماني

طاعون سفيد

(مرگ همگاني)

طاعون سرخ

(مرگ با شمشير)

نداي آسماني

 

 

 

 

 

 

سلسله هاي حوادث (قسمت سوم)

ندايي در

ماه رمضا ن

خروج

سفياني

خروج

خراساني

كشتن

نفس زكيه

خسف

بيدا

ظهور حضرت

(عج)

انتشار خبر مرگ خليفه درعرفات

،موسم حج

آتشي بزرگ از مشرق

كه تا چند شب ادامه دارد

ظهور حضرت

(عج)

اختلاف شاميان

پرچم هاي سياه

از خراسان

نداي

آسماني

ظهور حضرت

(عج)

گرسنگي ويژه در كوفه

براي د شمنان اهل بيت(ع)

گرسنگي عمومي

در شام

ظهور حضرت

(عج)

باد سرخ در بغداد

مسخ بعضي از علماي عراق

ظهور حضرت

(عج)

خرو ج مغربي

سقوط مصر

خسف بصره

ظهور حضرت

(عج)

ورود بيرق هاي

زرد به مصر

زلزله بزرگ  در شام

ورود اسبان ابلق

وپرچم هاي زرد به شام

ظهور حضرت

(عج)

بارند گي فراوان

طغيان فرات

وارد شدن

آب به كوفه

ظهور حضرت

(عج)

طلو ع ستاره سرخ

ويراني ري

خسف زورا (بغداد)

ظهور حضرت

(عج)

نداي آسماني

خسفي در مغرب

خسفي در مشرق

خسف بيدا

ظهور حضرت

(عج)

خريد و فروش مسلمانان

به دست مشركان

يأس و نااميدي مرد م

ظهور حضرت

(عج)

خرو ج رايتي

از مشرق

خرو ج رايتي

از مغرب

فتنه اي

كه وارد

شود بر

اهل زورا

خرو ج مرد ي

ازفرزندان زيد در يمن

غارت پرد ه

كعبه

ظهور حضرت

(عج)

ورود لشكرها در[شهر] انبار

در كنار  نهر هاي

فرات و د جله و صرا ة

منهد م شد ن

پل كوفه

سوختن بعضي از خانه هاي كوفه

ظهور حضرت

(عج)

نا پد يد شد ن چـيـنـي

قيام

مغربي

رفتن عباسي

بيعت با سفياني

ظهور حضرت

(عج)

عوف سلمي

خرابي بصره

قتل او

در دمشق

شعيب

سفياني

ظهور حضرت

(عج)

بانگي در ماه

رمضان

جنگي

در شوّال

جنگ

قبيله اي

در ذ يحجـّه

غارت

حجـّـا ج

فاجعه

بزرگي درمنا

ظهور حضرت

(عج)

اختلاف شد يد در ميان مرد م  +  زلزله هاي سخت

ظهور حضرت

(عج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذ كر 1- اكثر قريب به اتـّفاق اين سلسله ها در طول 26 ماه تا زمان ظهور اتـّفاق مي افتد.

تذ كر 2- از ذ كر علائمي كه قبلا ً واقع شده است خود داري گرد يد.

تذ كر3- علائم واقع شده در حدود 570 علامت مي باشد . محقـّـقين محترم براي كسب  اطــّـلاعات بيشتر  به جلد دوم كتاب روزگار رهاييو كتاب مهدي منتظر [عجـّـل الله تعالي فرجـه الشّريف]مراجعه نمايند.

و اما روز ظهور آن حضرت[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] بنابر روايات  روز جمعه و عاشوراست و آنچه نهي شده است از تعيين وقت ، منظور سال ظهور به طور دقيق مي باشد. يكي از مفيد ترين ويژگي هاي دانستن علائم ظهور آن است كه مي توانيد يك يا د و سال را در هر لحظه اي از زمان كه زند گي مي كنيد، پيش بيني كنيد كه ظهور واقع مي گرد د يا خير. بنابر روايات، ظهور آن حضرت [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] در سالي فرد مثل يك ،سه،پنج،هفت،نه، صورت مي پذيرد. بنابراين علائم حتمي  بايد در سالي زو ج انجام گيرد. {البته همان طور كه ائمّه اطهار(عليهم السّلام) به ماه هاي قمري عنايت داشته اند و آشكار شد ن علائم را بر اساس ماه هاي قمري بيان كرده اند ،به حوادث هم بايد بر همين اساس توجه كرد.}

دريك سال قبل از ظهورسه موضو ع كاملاً آشكار, پديدار خواهد شد :

الف- مناطق مختلفي در سراسر شرق و غرب دنيا خسف شده و به زمين فرو مي رود كه مهمترين آن ها بيدا است كه جزء علائم حتميمي باشد.

ب- سادات و علويّان زيادي از جمله سيّد حسني و شعيب بن صالح و يماني جهت زمينه سازي ظهور و تسليم پرچم هدايت به حضرت [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] خرو ج مي كنند كه مهمترين آن ها يماني و از علائم حتمي ظهور مي باشد.

ج- نداهاي مختلفي در ماه هاي رجب، رمضان ، ذيحجه ، عاشورا و ... صورت مي پذ يرد كه مهمترين آن ها در شب 23 ماه رمضان

 خواهد بود واز علائم حتمي ظهور مي باشد